Portal Sobota - 26 wrzesnia 2020 Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mogący osiągnąć tego, co nieodzowne, trudzą się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Spółdzielczej 12 w miejscowości Kamieniec Wrocławski na działce nr 493/3 Powrót

Czernica, dnia 7 marca 2006r.

L.dz.0621/09/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Spółdzielczej 12 w miejscowości Kamieniec Wrocławski na działce nr 493/3
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę wieczystą KW 17 918

Przedmiotem sprzedaży jest:
1/ lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 35,55 m2 składający się z dwóch pomieszczeń usytuowany na parterze + pomieszczenie przynależne – w.c. na korytarzu parteru o pow. 1,45 m2 w budynku mieszkalnym przy ulicy Spółdzielczej 12 w obrębie Kamieniec Wrocławski - na własność
2/ udział wynoszący 25,80 % we współwłasności we wspólnych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działki pod budynkiem mieszkalno-usługowym

Cena wywoławcza netto wynosi: 7 813,20 zł ( słownie: siedem tysięcy osiemset trzynaście złotych 20/100 )

Przetarg odbędzie się dnia 7 kwietnia 2006r. o godz. 9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przetarg jest ograniczony do osoby prawnej ( parafia ) prowadzącej działalność kościelną na terenie wsi Kamieniec Wrocławski.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się na dzień – 03.04.2006r. do godz. 10.00,
do zgłoszenia pisemnego należy przedłożyć dokument: akt o założeniu parafii
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 03.04.2006r. o godz. 12,00
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława O/ Jelcz-Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub w kasie urzędu.
Wadium w wysokości: 790,00 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych ) należy wpłacić w terminie do dnia 3 kwietnia 2006r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 80,00 ( słownie: osiemdziesiąt złotych ).
Do ceny nabycia lokalu użytkowego zostaną doliczone :
- podatek VAT – 22 %
- koszty wyceny w wysokości - 100,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 071- 318-01-77 wew.26
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2006-03-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl