Portal Poniedziałek - 10 grudnia 2018 Danieli, Bohdana, Julii     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Prace projektowe - ”Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i termomodernizacji budynku O¶rodka Zdrowia w Ropie"Powrót

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego : Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: : Prace projektowe - ”Projekt budowlany i wykonaw-czy rozbudowy i termomodernizacji budynku O¶rodka Zdrowia w Ropie"
3. Formularz (w cenie 10 zł) zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 14
w godz. 7 20 - 15 20.
4. Zamawiaj±cy nie przewiduje składania ofert czę¶ciowych.
5. Zamawiaj±cy nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
a) audyt energetyczny do 10 maja 2006 r.;
b) projekt budowlany i wykonawczy do 9 czerwca 2006 r.
7. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy, którzy spełni± następuj±ce warunki:
a)wykonali co najmniej 2 zakresy robót o ilo¶ci nie mniejszej niż objęta przedmiotowym zamówieniem,
b)s± uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami usta-wowymi,
c)posiadaj± uprawnienia niezbędne do wykonania prac będ±cych przedmiotem zamó-wienia,
d)posiadaj± niezbędn± wiedzę i do¶wiadczenie oraz potencjał techniczny, dysponuj± pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
e)znajduj± się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj±cej wykonanie zamówienia,
f)nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamó-wień publicznych.
8. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wag± 100%.
9. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : przetarg nieograniczony na Prace projektowe - ”Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i termomodernizacji bu-dynku O¶rodka Zdrowia w Ropie"
Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2006 r.
o godz. 10 45 .
11. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 15 (parter) w dniu 20.03.2006 r. o godz. 11 00 .
12. Wykonawcy będ± zwi±zani złożon± ofert± przez okres 30 dni tj. do 20.04.2006 r.
13. Osob± uprawnion± do kontaktu z wykonawcami jest Andrzej Passoń - pok. nr 14 (I p).


Data publikacji: 2006-03-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl