Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2006Powrót

Bojszowy 16.02.2006r. Znak sprawy: RTS-3412/1/06Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:
”Remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2006”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie) w siedzibie zamawiającego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokoje nr 11 lub 10 (lub zostanie ona przesłana pocztą).
3.Zamówienie obejmuje wykonanie prac jn.:
•Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
•Oczyszczenie uszkodzonych miejsc nawierzchni, usunięcie rumoszu,
•Skropienie uszkodzonych miejsc emulsją drogową
•Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio - 6cm,
•Zagęszczenie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej,
•Skropienie bitumem nawierzchni górnej, oblanie bitumem krawędzi cięcia i zasypanie piaskiem.
•Odwóz i utylizacja rumoszu.
3.1. Orientacyjny zakres robót w skali całego roku – ok. 500 m².
3.2. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:
•45233142 – prace dotyczące naprawy dróg.
4.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5.Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
6.Termin wykonania zamówienia – cały rok 2006 od dnia podpisania umowy (na bieżąco, głownie
w okresie wiosennym i jesiennym).
7. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
8.Wadium nie będzie wymagane.
9.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do
dnia 03.03.2006r. do godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2006r. o godz.13.15 w siedzibie zamawiającego.
12.Termin związania ofertą – 30 dni.

Data publikacji: 2006-02-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl