Portal Wtorek - 21 stycznia 2020 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ¶lepców od tych, którzy nie chc± widzieć" - Herbert George Wells
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Zaci±gnięcie kredytu długoterminowego w wysoko¶ci 1.400.000 zł na okres 8 lat.Powrót


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Nazwa i adres zamawiaj±cego: Wójt Gminy Korzenna
33-322 KORZENNA
Telefon: (0 18) 441-70-27 Fax: (0 18) 441-70-39
2. Przedmiot zamówienia: Zaci±gnięcie kredytu długoterminowego w wysoko¶ci
1.400.000 zł na okres 8 lat.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Formularz zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 33, codziennie oprócz sobót w godzinach od 7,15 do 14,30.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami jest Anna W±sik tel. (0 18) 441-70-32 wew. 31 pokój 33.

4. Termin wykonania zamówienia: 15 grudzień 2005 r.

5. W postępowaniu mog± wzi±ć udział oferenci, którzy spełniaj± warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegaj± wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiaj±cy przeprowadzi w oparciu o dokumenty i o¶wiadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6. Wadium: Zamawiaj±cy nie ż±da wniesienia wadium.

7. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

8. Miejsce i termin składania ofert: zamknięta kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Korzennej, pokój 33 najpóĽniej do dnia 24 listopada 2006 r. do godziny 11,00


9. Termin zwi±zania ofert±: 30 dni od daty składania ofert.

Data publikacji: 2005-11-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl