Portal Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Remont budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem na świetlicę wiejską wraz z doposażeniem w miejscowości UjanowicePowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie
przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony zadanie pn.:
Remont budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem na świetlicę wiejską wraz z doposażeniem w miejscowości Ujanowice
Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7
Termin wykonania zamówienia : 2005-12-05
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 24.40 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 9

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.
· w zakresie merytorycznym:
1 Jan Orzeł - Inspektor tel. (018) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2005-09-19 do godz. 10:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Laskowa dnia: 2005-08-30


Data publikacji: 2005-08-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 192988,53
Cena najdrozszej: ---


Zakład Ogólnobudowlany
Jan Waz
33-326 Mogilno
Koniuszowa 136


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl