Portal Sobota - 25 marca 2017 Bolka, Cezaryny, Marioli     "Bóg ofiarowuje nam skarb, którym jest jego wszech¶wiat." - Anonin Dalmatien Sertillanges
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Zaci±gnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9 mln złotych na okres 3 miesięcy Powrót

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel. 218-93-66

Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 EURO na:
„Zaci±gnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9 mln złotych na okres 3 miesięcy (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu)”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie po wcze¶niejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokój nr 3.
3.Zamówienie obejmuje udzielenie Gminie Bojszowy kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9 mln zł na okres 3 miesięcy tj. od 29.09.2005r. do 28.12.2005r.
4.Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty, które nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177/.
5.O wyborze oferty będzie decydował w 100% oferowany koszt kredytu.
6.Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 5 wrze¶nia 2005r. do godz. 13:00.
7.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 5 wrze¶nia 2005r. o godz. 13:30 w siedzibie zamawiaj±cego.
8.Termin wykonania zamówienia do dnia 29.09.2005r.
9.Termin zwi±zania ofert± 30 dni.
10.Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmiany kwoty kredytu, skrócenie terminu jego udzielenia oraz unieważnienia przetargu najpóĽniej na 3 dni przed dat± otwarcia ofert.
Data publikacji: 2005-08-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl