Portal Piatek - 25 wrzesnia 2020 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miło¶ć jest niepojęta dla tych, których jej nie dziel±" autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Przetarg na remont ul. Sportowej w BrzezincePowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na

„Remont ul. Sportowej w Brzezince”.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6

Termin wykonania zamówienia: 15.05.2006 roku

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Wadium: 3000,00 zł (słownie: trzy tysi±ce 00/100zł

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, czę¶ciowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami s±:
1. w zakresie proceduralnym - inspektor GRAŻYNA KOLASA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: (033) 844-18-66
2.w zakresie merytorycznym - inspektor Jadwiga Pędlowska, tel. (033) 842-45-52

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2005-08-26 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2005-08-26 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego


W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniaj±cych warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Data publikacji: 2005-08-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


EUROVIA POLSKA S.A. Mysłowice
41-400 Mysłowice, ul. Sosnowiecka 11
Oddział
43-382 Bielsko-Biała, ul. Regera 81
Cena oferty - 201.189,68 zł (brutto)


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl