Portal Sobota - 25 marca 2017 Bolka, Cezaryny, Marioli     "Bóg ofiarowuje nam skarb, którym jest jego wszech¶wiat." - Anonin Dalmatien Sertillanges
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Sprzedaż nieruchomo¶ci niezabudowanych położonych w Miechowie Os. XXX Lecia PRL, z przeznaczeniem pod budowę garaży.Powrót

Miechów 09-06-2005r
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie z siedzib± przy ul.Sienkiewicza 25 ogłasza pi±ty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomo¶ci niezabudowanych oznaczonych numerami wg. poniższego wykazu, położonych w Miechowie Os. XXX Lecia PRL, z przeznaczeniem pod budowę garaży.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 lipca 2005 R. O GODZ. 1100
W POKOJU 49 TUTEJSZEGO URZĘDU
Wykaz działek:
Dz.Nr 1403/98 o pow. 0.0020 ha. cena wywoławcza 750 zł.
Dz.Nr 1403/99 o pow. 0.0020 ha. cena wywoławcza 750 zł.
Do ceny osi±gniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysoko¶ci 22%.
Wła¶ciciel : Gmina Miechów
Nieruchomo¶ć objęta jest KW 18473, prowadzon± przez S±d Rejonowy w Miechowie Wydział Ksi±g Wieczystych. Działy III i IV wolne od obci±żeń.
W/w działki znajduj± się w terenie uzbrojonym – linia napowietrzna NN, sieć wodoci±gowa, kanalizacyjna – na działkach przyległych.
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w wysoko¶ci 10 % ceny wywoławczej tj. 75.00 zł. w Kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie lub na Konto Urzędu Gminy i Miasta Nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy O/Miechów do dnia 18 lipca 2005r. do godz.1500 . (Liczy się data uznania na rachunku). Wpłata jednego wadium upoważnia do brania udziału w przetargu do każdej działki (do pierwszego zakupu działki).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo¶ci. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomo¶ci wadium bez oprocentowania zostanie zwrócone w ci±gu trzech dni roboczych od daty przetargu w Kasie tutejszego Urzędu od godz. 1100 do godz. 1300 lub przelewem na konto.
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
Wszystkich informacji w sprawie nabycia nieruchomo¶ci udziela Wydział Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój 35 tel. 38-300-40 wew. 69 lub 68.


Data publikacji: 2005-06-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl