Portal Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowa drogi "Łęg" w miejscowościach Laskowa i Jaworzna Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetargu nieograniczonego

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. :

„Odbudowa drogi "Łęg" w miejscowościach Laskowa i Jaworzna”
Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 12.20 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 9

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333076.
· w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2005-06-16 do godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1 Cena (koszt) 100%


Laskowa dnia: 2005-05-31


Data publikacji: 2005-05-31

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 126172,40
Cena najdrozszej: --


Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe "LIMDROG" Sp. z o.o.
34-600 Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 87 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl