Portal Poniedziałek - 17 grudnia 2018 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego na budynku Domu Nauczyciela w NiedźwiedziuPowrót
IOGK.340-4/2005

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1. Wójt Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, zadanie pn.Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Domu Nauczyciela w Niedźwiedziu.
(CPV 45421125-6, 45261200-6, 45261310-0).

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego ,pok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00 tel.018 3317002 w. 315.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Domu Nauczyciela w Niedźwiedziu w zakresie wymiana stolarki zewnętrznej w przedszkolu w ilośći 7 szt na okna z PCW, wymiana pokrycia dachowego w ilości 587 m2 na blachę powlekana trapezową, wymiana rynien.
Zamówienie nie jest podzielone na części.

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

5. Termin realizacji (wymagany) – do 31.08.2005 roku.

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ciągu ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest któtszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 3 zadania odpowiadajace swoim rodzajem i wartościa zakresowi przetargu,


7. Wadium – nie wymagane.

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 9. w terminie do dnia 20.06.2005 r. godziny 09:00.

10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2005 o godzinie 09:30 w Dom Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek (parter - sala narad).

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Data publikacji: 2005-06-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl