Portal Poniedziałek - 21 pazdziernika 2019 Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Przebudowa dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICAPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zamówienie o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO prowadzone w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177)

1)NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; Gmina Łukowica – Urząd Gminy w Łukowicy
34-606 Łukowica 334 pow.Limanowa, woj.małopolskie tel./fax 018 3335 021, e-mail: gmina@ lukowica.iap.pl, www.lukowica.iap.pl CPV 452331206

2)OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA; Zamówienie prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego.

3)OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, A TAKŻE JEJ CENĘ, JEŻELI JEJ UDOSTĘPNIENIE JEST ODPŁATNE;
Specyfikację Istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w siedzibie Zamawiającego
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest :
Alina Urbaniak pokój nr 7 tel./fax (018) 333-50-21
Specyfikację przekazuje się pocztą lub wydaje na wniosek wykonawcy. Specyfikacja jest płatna-10 zł.

4)OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH;
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadania: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA”
Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego zwanych dalej „specyfikacją” wraz z załącznikami.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5)INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ;
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;
Wymagany okres wykonania : w okresie od podpisania umowy do 30 lipca 2005 roku.

7)OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
Zamawiający sprawdzi spełnienie przez wykonawców wymogów określonych w Prawie Zamówień Publicznych,
specyfikacji a pod uwagę będą brane oferty zawierające żądane w specyfikacji dokumenty i oświadczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8) INFORMACJE NA TEMAT WADIUM;
Ze względu na wartość zamówienia wadium nie pobiera się.

9)KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Kryterium jest cena – 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

10)MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT;
Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego adres : Urząd Gminy w Łukowica , 34-606 Łukowica 334 pokój nr 6 w kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta – na „ Przebudowa dróg gminnych w Gminie Łukowica„ w terminie do 23.05.2005 do godz. 10,00 , otwarcie ofert o godz. 10,15 - w sali obrad , pokój nr 6
Ofertę można wysłać pocztą. Oferty które nie wpłyną do zamawiającego w oznaczonym czasie nie będą rozpatrzone.

11)TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Data publikacji: 2005-05-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 158 188,80 zł
Cena najdrozszej: 190 860,68 zł


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Stanisław Tomaszek
34-604 Przyszowa
Stronie 167


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl