Portal Poniedziałek - 28 wrzesnia 2020 Libuszy, Wacławy, Wacława     "Na upływ czasu narzekają najpierw ci, którzy czynią z niego najgorszy użytek" - Jean de la Bruyere
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowa drogi "Sadki" w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodziPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie robót budowlanych pn.
„Odbudowa drogi Sadki w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi”

I. Zamawiający : Urząd Gminy Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Odbudowa drogi Sadki w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi”

Kody i oznaczenia CPV :
-45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic

W skład robót wchodzą następujące elementy :
- wykonanie podbudowy żwirowej średniej grubości 15 cm - 260 m2
- wzmocnienie podbudowy z w-wy tłuczniowej średniej grubości 10 cm. Wraz z zaklinowaniem. - 260 m2
-wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 5 cm - 260 m2
- uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zawałowaniem śr. grub. 5 cm - 2 m3

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 90 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 14 w terminie do dnia 10.05.2005 r. godz. 1030.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 21.04.2005 r.Data publikacji: 2005-04-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 18.226,80 zł brutto
Cena najdrozszej: 19276,00 zł brutto


P.U.P.H. "DROGBUD"
inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja


Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl