Portal Sobota - 4 kwietnia 2020 Benedykta, Izodory, Wacławy     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowa zabezpieczeń drogi gminnej Jamne w Ochotnicy GórnejPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony
na zadanie pn. „Odbudowa zabezpieczeń drogi gminnej Jamne
w Ochotnicy Górnej”

1) nazwa (firmę) i adres zamawiaj±cego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
2) okre¶lenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
3) okre¶lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 11 (b±dĽ w inny przewidziany ustawowo sposób)
cena za powielenie i przesłanie 24,40 zł.
4) opis przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych;
* Przedmiotem zamówienia jest odbudowa zabezpieczenia (mur oporowy) drogi gminnej
* Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych
5) informację o możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia;
* Poż±dany termin wykonania robót: czerwiec – 15.08.2005 r.
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi SIWZP oraz spełniaj±cy warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
8) informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 90%
* warunki gwarancji – 10%
10) miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 5 maja 2005 r. do godziny 845 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nast±pi w dniu 5 maja 2004 r. o godzinie 900 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej
11) termin zwi±zania ofert±.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin zwi±zania ofert± ustala się na 30 dni.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
Krzysztof Ligęza, Urz±d Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 11, tel. 18/ 2624616 w. 48


Data publikacji: 2005-04-19
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl