Portal Sobota - 17 sierpnia 2019 Anity, Elizy, Mirona     "Doniosło¶ć teraˇniejszo¶ci rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póˇniej." Arthur Schopenhauer
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Dostawa sadzonek drzew le¶nych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO na :
Dostawę sadzonek drzew le¶nych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów.

Kod CPV – 02500000-9.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 16 - cena 5 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami s±:
Inspektor Stanisław ¦więs i Marian Rolka, pok. nr 1 – tel. (0-18) 4453839 oraz Jacek Migacz, pok. nr 16 - tel (0-18) 445 00 29.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 kwietnia 2005 roku.
Wadium. – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego : Urz±d Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 7 kwietnia 2005 r, do godziny 9.45.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 7 kwietnia 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-03-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl