Portal Sobota - 17 sierpnia 2019 Anity, Elizy, Mirona     "Doniosło¶ć teraˇniejszo¶ci rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póˇniej." Arthur Schopenhauer
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Modernizacja drogi gminnej do pól w Tylmanowej - ZawodziePowrót

Znak: 6510/1/05
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony
na zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej do pól
w Tylmanowej - Zawodzie

1) nazwa (firmę) i adres zamawiaj±cego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
2) okre¶lenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
3) okre¶lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 (b±dĽ w inny przewidziany ustawowo sposób)
cena za powielenie i przesłanie 20,00 zł.
4) opis przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych;
* Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni (nawierzchnia asfaltowa) wraz z podbudow± drogi wg przedmiaru robót doł±czonego do siwzp.
* Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych
5) informację o możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia;
* Wymagany termin wykonania robót: 15.03.2005 – 15.04.2005 r.
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi SIWZP oraz spełniaj±cy warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
8) informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 90%
* warunki gwarancji – 10%
10) miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2005 r. do godziny 845 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nast±pi w dniu 11 lutego 2005 r. o godzinie 900 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej
11) termin zwi±zania ofert±.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin zwi±zania ofert± ustala się na 30 dni.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
Krzysztof Ligęza, Tadeusz Kudłacz
Urz±d Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10, tel. 18/ 2624616 w. 32


Data publikacji: 2005-01-26
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl