Portal Poniedziałek - 21 pazdziernika 2019 Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem ¶wiata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Obsługa bankowa budżetu Gminy NiedĽwiedĽPowrót

IOGK.340-2/2005

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej warto¶ci poniżej 60 000 Euro

WÓJT GMINY NIED¬WIED¬, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 3317 002, fax. 3317 002, we. 321, www.niedzwiedz.iap.pl , gmina@niedzwiedz.iap.pl , Regon 000550019 NIP 737-11-52-618 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę CPV 66.00.00.00 pod nazw±: Obsługa bankowa budżętu Gminy NiedĽwiedĽ.

Przedmiot zamówienia „ Obsługa bankowa budżetu Gminy NiedĽwiedĽ” :
- prowadzenie 1 rachunku bież±cego i 10 rachunków pomocniczych,
- wpłata gotówkowa / wpłata otwarta w Kasie/ - szacunkowa warto¶ć 900 000 złotych rocznie,
- wypłata gotówkowa / w formie realizacji czeku/ - szacunkowa warto¶ć 2 500 000 złotych rocznie,
- przelewy międzybankowe ELIKSIR – szacunkowa ilo¶ć 13 800 szt rocznie
- uruchomienie kredytu w rachunku bież±cym – limit 100 000 złotych
W zakres przetargu wchodzi również realizacja płatno¶ci z wpływów bież±cych, lokaty terminowe,
HOME-BANKING, automatyczne inwestowanie ¶rodków, otwarcie rachunków pomocniczych w razie konieczno¶ci, wydawanie ksi±żeczek czekowych ale ten zakres zamówienia Wykonawca ma wykonywać bezpłatnie.

Miejsce realizacji: Gmina NiedĽwiedĽ.

Nie dopuszcza się składania ofert: równoważnych, wariantowych, czę¶ciowych.

Termin realizacji zamówienia: 3 lata od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Opłaty bankowe - 90%
Oprocentowanie - 10%

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego, pokój nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Anna Wierzbicka tel 3317 002 wew.326 lok.: 1, w godz.: 8-14.

Oferty należy skladać w siedzibie zamawiaj±cego, pok nr 9.

Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2005 roku o godzinie 09:00.

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni od daty ostatecznego terminu skł±dania ofert.

Wadium nie wymagane.

Otwarcie ofert nast±pi dnia 31.01.2005 roku o godzinie 9:10 w sali narad Urzędu Gminy NiedĽwiedĽ (budynek Domu Kultury w NiedĽwiedziu na parterze – Rynek).

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy prawo zamówień publicznych, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, działaj±cy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. nr 72, poz. 665, z póĽn. zmianami) oraz spełniać warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data publikacji: 2005-01-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl