Portal Poniedziałek - 28 wrzesnia 2020 Libuszy, Wacławy, Wacława     "Na upływ czasu narzekają najpierw ci, którzy czynią z niego najgorszy użytek" - Jean de la Bruyere
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Wymiana stolarki okiennej w obiektach komunalnych Gminy ŁUKOWICAPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zamówienie o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
prowadzone w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177)


1)NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; Gmina Łukowica – Urząd Gminy w Łukowicy
34-606 Łukowica 334 pow.Limanowa, woj.małopolskie tel./fax 018 3335 021, e-mail: gmina lukowica.iap.pl, www.lukowica.iap.pl

2)OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA; Zamówienie prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego.

3)OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
A TAKŻE JEJ CENĘ, JEŻELI JEJ UDOSTĘPNIENIE JEST ODPŁATNE;
Specyfikację Istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w siedzibie Zamawiającego
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest :
Alina Urbaniak pokój nr 7 tel./fax (018) 333-50-21
Specyfikację przekazuje się pocztą lub wydaje na wniosek wykonawcy. Specyfikacja jest bezpłatna.

4)OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH;
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadania: „Wymiana stolarki okiennej w obiektach komunalnych Gminy ŁUKOWICA”
Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego zwanych dalej „specyfikacją” wraz z załącznikami.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5)INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ;
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;
Wymagany okres wykonania : w okresie od podpisania umowy do 30 kwietnia 2005 roku.

7)OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
Zamawiający sprawdzi spełnienie przez wykonawców wymogów określonych w Prawie Zamówień Publicznych,
specyfikacji a pod uwagę będą brane oferty zawierające żądane w specyfikacji dokumenty i oświadczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8) INFORMACJE NA TEMAT WADIUM;
Ze względu na wartość zamówienia wadium nie pobiera się.

9)KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Kryterium jest cena – 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

10)MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT;
Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego adres : Urząd Gminy w Łukowica , 34-606 Łukowica 334 pokój nr 6 w kopercie, /opakowaniu/ z napisem: :
„Oferta – na „ Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych Gminy Łukowica„
w terminie do 27.01.2005 do godz. 10,00 , otwarcie ofert o godz. 10,15 - w sali obrad , pokój nr 6
Ofertę można wysłać pocztą. Oferty które nie wpłyną do zamawiającego w oznaczonym czasie nie będą rozpatrzone.

11)TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.


Data publikacji: 2005-01-12

Data publikacji: 2005-01-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 17
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 126 880,00
Cena najdrozszej: 157 889,00


Przedsiebiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe
"ELTEX" T.R.Z.P.Ch. Zakład Produkcyjny
39-460 Nowa Dęba
ul. Szypowskiego 1


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl