Portal Sobota - 17 sierpnia 2019 Anity, Elizy, Mirona     "Doniosło¶ć teraˇniejszo¶ci rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póˇniej." Arthur Schopenhauer
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Ubezpieczenia maj±tkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006.Powrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO na ubezpieczenia maj±tkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66336200-6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego- pokój nr 16, w cenie 6.10 zł
Osobami upoważnionymi do kontaktu zOferentami s± pracownicy firmy Broker Ubezpieczeniowy "Mentor" s.a oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 33-105 Rzeszów, tel.( 017 ) 85 47 539
1. Paweł Duda - Dyrektor Oddziału
2. Marcin Wysowski
, a także Jacek Migacz - pracownik U.G , pokój nr 16, tel. ( 018 ) 445 00 29
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych .
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego od 1 lutego 2005 do 31 grudnia 2006 roku.
Wadium nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert:
1. Cena ł±czna ubezpieczenia - 80 pkt
2. Walory proponowanych warunków umowy - 20 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiajacego: Urz±d Gminy, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, poki. nr 10 ( kancelaria ) do dnia 24 stycznia 2005 do godz. 9:45
Termin zwi±zania z ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert. Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyćnast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 3 ( sala posiedzeń ) w dniu 24 styczeń 2005 r. o godzinie 10:00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych, uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publiczneg ooraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art. 24, ust 1 i 2 - prawa zamówień publicznych.

Data publikacji: 2005-01-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl