Portal Sobota - 24 pazdziernika 2020 Arety, Marty, Marcina     "Dusza ludzka ma dwa stany: jest polem walki albo pobojowiskiem" - Eliza Orzeszkowa
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usuwanie odapdów komunalnychPowrót

Ropa, dnia 01.12.2004 r.

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego : Wójt Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa”.

3. Formularz /w cenie 10 zł/ zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 12
w godz. 7 20 - 15 20.

4. Zamawiaj±cy nie przewiduje składania ofert czę¶ciowych.

5. Zamawiaj±cy nie przewiduje składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia : 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

7. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy, którzy spełni± następuj±ce warunki:
a)posiadaj± uprawnienia do wykonywania działalno¶ci objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami przepisów prawa,
b)posiadaj± niezbędn± wiedzę i do¶wiadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuj± osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajduj± się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj±cej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Przed przyst±pieniem do przetargu wykonawca zobowi±zany jest do wniesienia wadium w wysoko¶ci
1 200 zł w formie okre¶lonej w specyfikacji, w terminie do 20.12.2004r. do godz. 9 30.

9. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wag± 100%.

10. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gmin Ropa - pokój nr1 . Koperta powinna być oznaczona : przetarg nieograniczony - „Oferta na odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa”.
Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2004 r.
o godz. 9 30 .

11. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 15 w dniu 20 .12.2004 r. o godz. 10 00 .

12. Wykonawcy będ± zwi±zani złożon± ofert± przez okres 30 dni tj. do 16.01.2004 r.

13. Osob± uprawnion± do kontaktu z wykonawcami jest mgr inż. Jadwiga Wojtas - pok. nr 12.

Wójt Gminy Ropa
(-) Jan MorańdaData publikacji: 2004-12-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Trzy
Odrzucono ofert: zero
Cena najtanszej: netto 23,00 zł/m3; brutto 24,61 zł/m3
Cena najdrozszej: netto 28,97 zł/m3; brutto 31,00 zł/m3


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
Regon: 492841416
o¶. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
Powiat nowotarski
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: (0-18) 2625095
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 24,61 zł/m3 w tym VAT 1,61 zł/m3
Zadania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl