Portal Środa - 19 lutego 2020 Bettiny, Konrada, Mirosława      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni ul. Połoniny w SzczawnicyPowrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na
„ wykonanie remontu nawierzchni ul. Połoniny w Szczawnicy”
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiającego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyjątkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatność za specyfikację nie będzie pobierana.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 31 października 2004r
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 07.10. 2004 roku do godziny 9-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiającego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 21.09.04r mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2004-09-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 59.990,94 zł
Cena najdrozszej: 59.990,94 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103 – tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
wykonanie remontu nawierzchni ul. Połoniny w Szczawnicy.
w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 21.09. 2004 r

złożona została 1 oferta ,niepodlegające odrzuceniu

Wynagrodzenie podane w ofercie wynosiło:

Wynagrodzenie z VAT – 59.990,94 złWYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy: Zakład Usług Malarsko Drogowych
A.Sarata i Cz.Szarek Spółka Jawna

Adres Firmy: 33- 300 Nowy Sącz ul. Kilińskiego 70

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 59.990,94 zł

Słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 94/100 zł
W tym podatek VAT: 10.818,04 zł
Słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiemnaście 04/100 zł


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl