Portal Sobota - 17 sierpnia 2019 Anity, Elizy, Mirona     "Doniosło¶ć teraˇniejszo¶ci rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póˇniej." Arthur Schopenhauer
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
MODERNIZACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SEKRETARIATU URZĘDU GMINY BOJSZOWYPowrót

Bojszowy 16.08.2004r. OGŁOSZENIE NR A/2/2004

GMINA BOJSZOWY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ WNĘTRZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SEKRETARIATU URZĘDU GMINY BOJSZOWY


1.Zamawiaj±cy: Gmina Bojszowy
Województwo: ¶l±skie
Adres do korespondencji: ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
Telefony: 218-93-66, 218-90-72 Fax: 218-90-71
E-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
Strona internetowa: www.bojszowy.pl

2.Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.Modernizacja pomieszczeń stanowi±cych fragment budynku Urzędu Gminy Bojszowy obejmuj±ca:
- prace wyburzeniowe
- rozbiórkę istniej±cych posadzek i wyrównanie poziomu posadzki
- prace demontażowe drzwi, ¶wietlika, istniej±cych sufitów podwieszanych
- przeróbka instalacji (zgodnie z dokumentacj± i zał±czonymi przedmiarami)
Powierzchnia ł±czna modernizacji 67,5m2


3.Termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy.

4.Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.
4.1.Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych.
4.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4.3.Wymagane wadium – 4.000PLN
4.4.Warunki uczestnictwa: spełnianie wymogów ekonomicznych, finansowych i technicznych okre¶lonych w specyfikacji oraz do¶wiadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień.

5.Kryteria oceny ofert
5.1.Cena – 100%

6.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena specyfikacji 50 PLN. Specyfikacja dostępna pod adresem Zamawiaj±cego. Zamówienia można składać bezpo¶rednio, pisemnie lub drog± elektroniczn± po wcze¶niejszym dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Bojszowy Nr 89843500040000000061290001 Bank Spółdzielczy w Tychach lub w kasie w siedzibie Zamawiaj±cego.

7..Termin składania ofert – do 30.08.2004r. do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiaj±cego.

8.Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od terminu składania ofert.

9.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.08.2004r. godzina 14:30 w siedzibie Zamawiaj±cego.

10.Informacji w sprawie zamówienia udziela Kierownik Referatu Architektury - Józef Drab w godzinach pracy Urzędu Gminy pokój nr 6, telefon:218-93-66 wew. 116.
Data publikacji: 2004-08-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 106.946,90 PLN netto
Cena najdrozszej: 106.946,90 PLN netto


PUH Stefan Krawieczek
ul. Narcyzw 15
43-200 Pszczyna

cena: 106.946,90 PLN netto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl