Portal Poniedziałek - 21 pazdziernika 2019 Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem ¶wiata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń sali gimnastycznej, biblioteki oraz sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w PtaszkowejPowrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO na:
wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń sali gimnastycznej, biblioteki oraz sal lekcyjnych 12,14 Szkoły Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej.

Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Inspektor Eugeniusz Michalik, Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 listopada 2004 roku.
Wadium – 2.000 zł.
Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert : Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego: Urz±d Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 19 sierpnia 2004 r., do godziny 9.45.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawia-
j±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 19 sierpnia 2004 roku o godzinie 10.15.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.Data publikacji: 2004-08-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl