Portal Wtorek - 25 czerwca 2019 Łucji, Witolda, Wilhelma      "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia". Georges Bernanos
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Roboty drogowe-Modernizacja drogi gminnej "Za Wodą" w RopiePowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego :
Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Roboty drogowe – Modernizacja drogi gminnej
"Za Wodą" w Ropie.
3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 pokój nr 11 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest bezpłatnie.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych .
5. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15.09.2004 r.
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
7. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 60.000 euro Zamawiający nie żąda od oferentów wnoszenia wadium.
8. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %
9. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : Oferta na roboty drogowe – Modernizacja drogi gminnej "Za Wodą" w Ropie.
Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2004 r.
o godz. 10.30 .
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 30.07.2004 r. o godz. 1100 .
11. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj do 29.08.2004 r.
12. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 11.


Data publikacji: 2004-07-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl