Portal Niedziela - 20 maja 2018 Bazylego, Bernardyna, Krystyny      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
organizacja wakacyjnego pobytu dzieci nad morzemPowrót

WÓJT GMINY NOWY TARG
działający w imieniu Gminy Nowy Targ
z siedzibą przy ul. Bulwarowej 9, 34-400 Nowy Targ
tel. (018) 26 636 34, fax (018) 26 621 52,
e-mail: gminanowytarg@pro.onet.pl
http:// www.gmina.nowy-targ.iap.pl

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:

„organizację wakacyjnego pobytu nad morzem dla 40 dzieci z gminy Nowy Targ z programem socjoterapeutycznym (profilaktyki uzależnień)”

1. Termin wykonania zamówienia: 14-dniowy turnus w trakcie wakacji szkolnych.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
3. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: Stanisław Żółtek, Maria Ligęza, tel. (018) 26 636 34, pok. Nr 6, w godz. 1000 – 1500.
4. Oferty w nieprzezroczystej kopercie opisane „Oferta przetargowa na organizację wakacyjnego pobytu dzieci nad morzem” należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13 (sekretariat).
5. Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2004 r. o godz. 1200.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 czerwca 2004 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 13.
7. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców wniesienia wadium.
12. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
- CENA – 100 %,

Data publikacji: 2004-06-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl