Portal Wtorek - 22 pazdziernika 2019 Halki, Filipa, Przybysława     "Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście bowiem narodziło się jako jedno z bliźniat " - George Gordon Byron
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na roboty drogowePowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego :
Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Roboty drogowe – Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.

3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 pokój nr 11 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest bezpłatnie.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych .

5. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15.09.2004 r.

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

7. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 60.000 euro Zamawiający nie żąda od oferentów wnoszenia wadium.

8. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %

9. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : Oferta na roboty drogowe – Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - odbudowa drogi gminnej "Kozia Szyja" w miejscowości Ropa.
Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2004 r. o godz. 10.30 .

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 17.06.2004 r. o godz. 1100 .

11. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj do 16.07.2004 r.

12. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 11.


Data publikacji: 2004-06-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl