Portal ¦roda - 1 kwietnia 2020 Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Dostawę 215 sztuk nowych płyt żelbetowych, drogowych, o wymiarach 300cm x 100 cm x 15cm z betonu klasy B-25 na Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO na:
Dostawę 215 sztuk nowych płyt żelbetowych, drogowych, o wymiarach 300cm x 100 cm x 15cm z betonu klasy B-25 na Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej.

Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Pan Jan Gruca Kierownik SOK tel.(0-18) 4454242 i Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 31 lipca 2004 roku.
Wadium – nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert : Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego: Urz±d Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 14 czerwca 2004 r, do godziny 10.00.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 14 czerwca 2004 roku o godzinie 10.30.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2004-05-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl