Portal Poniedziałek - 17 czerwca 2019 Laury, Leszka, Marcjana      "Jako przeciwwag± dla tak wielu trudów życia niebo dało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen, i ¶miech". Immanuel Kant
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grybowie.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia o szacunkowej warto¶ci
poniżej 60.000 EURO na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grybowie.

Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami s± Inspektor Piotr oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029 w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 10 czerwca 2004 roku.
Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego : Urz±d Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 7 maja 2004 r, do godziny 9.45.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 7 maja 2004 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień
publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2004-04-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl