Portal Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej - CentrumPowrót

Znak: 651/8/04
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony
na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej - Centrum”

1) nazwa (firmę) i adres zamawiającego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
2) określenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
3) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 (bądź w inny przewidziany ustawowo sposób)
cena za powielenie i przesłanie 30,00 zł.
4) opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
* Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji (docieplenie ścian i stropów) wg przedmiaru robót dołączonego do siwzp.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia;
* Pożądany termin wykonania robót: maj – 31.08.2004 r.
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi SIWZP oraz spełniający warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
8) informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 90%
* warunki/okres gwarancji – 10%
10) miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2004 r. do godziny 1045 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2004 r. o godzinie 1100 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej
11) termin związania ofertą.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

W razie nieotrzymania środków pozabudżetowych zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania zamówienia.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
p. Krzysztofa Ligęza, Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10, tel. 18/ 2624616 w. 32


Data publikacji: 2004-04-08

Data publikacji: 2004-04-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl