Portal Poniedziałek - 17 grudnia 2018 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Dokończenie budowy sai gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w KoniniePowrót

IOGK.340-5/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 233, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie. (PKWiU: 45.21.1).

Zakres : konstrukcja stropu podwieszanego, ścianki działowe, tynki, malowanie, budowa przewiązki, roboty elektryczne, instalacyjne oraz termoizolacja budynku szkoły wraz z wymianą stolarki zewnętrznej, wyposażenie sali gimnastycznej.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Koninie.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2004.08.15.

Wadium - 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00
e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, tel. 018 3317002 w. 315.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 9.

Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2004 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.05.2004 o godzinie 09:30 w Dom Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek (parter - sala narad).

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 5 zadań o wartości , charakterze i złożoności podobnych z zakresem przetargu,
- mają dostęp do dysponowania środkami finansowymi wystarczającymi do zrealizowania zamówienia w wymaganym terminie.
W dniu 8.03.2004 r. wysłano ogłoszenie do Prezesa UZP, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy www.niedzwiedz.iap.pl.Data publikacji: 2004-03-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 6
Odrzucono ofert: 3
Cena najtanszej: 448.744,70 PLN netto
Cena najdrozszej: 491.661,75 PLN netto


Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa Pani Bożena Nocoń z siedzibą: Konina 293, 34-735 Niedźwiedź,
tel (018) 33 17 319.
Cena wybranej oferty wynosi 448.744,70 PLN netto.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl