Portal Czwartek - 24 wrzesnia 2020 Dory, Gerarda, Maryny     "Przeszło¶ć i teraˇniejszo¶ć s± dla nas ¶rodkami; celem jest tylko przyszło¶ć" - Blaise Pascal
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Kurki w Porębie WielkiejPowrót

Nr ZPUG/19/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl www.niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Odbudowa drogi gminnej do osiedla Kurki w Porębie Wielkiej.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 45.23.1

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 wrze¶nia 2003 r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust 1, spełniajacy warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój Nr 6 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat- pokój nr 9, do dnia 13.08.2003r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta – odbudowa drogi gminnej do osiedla Kurki w Porębie Wielkiej.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 13.08.2003r. o godz. 9,10.

9. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.Data publikacji: 2003-08-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 42.768,43 złotych
Cena najdrozszej: 45.453,60 złotych


FUH "BRUK-BUD" s.c. z siedzib±: 34-730 Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 34B, tel. (018) 3310038
Cena oferty 42.768,43 złotych
w tym nalezny podatek VAT w kwocie: 2.797,93


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl